جمعه, 26 مهر,1398  | 
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
نظر شما در رابطه با عملکرد مدیریت محله زنجان جنوبی چیست ؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه
نظر شما با عملکرد خانه های سرای محله زنجان جنوبی چیست ؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه
ظر شما با عملکرد کانون های سرای محله زنجان جنوبی چیست ؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه
نظر شما با عملکرد کاگروه های محله زنجان جنوبی چیست ؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه
نظر شما با نجوه برگزاری جشنواره ها در محله زنجان جنوبی چیست ؟ثبت نظر  مشاهده نتیجه
نحوه برخورد مسئول واحد را با اهالی محله چگونه ارزیابی می کنید؟
جنسیت


آیا تا به حال عضو یکی از کانون های ابن واحد بوده اید؟اطلاعات این واحد از نظر شما چگونه می باشد؟
سطح رضایت شما از فعالیت های این واحد چقدر می باشد؟

سطح رضایت شمااز اطلاع رسانی فعالیت های این واحد چقدر می باشد؟

گروه سنیآشنایی شما با فعالیت های این واحد از چه طریق بوده است؟
ثبت نظر  مشاهده نتیجه